ข้ามคำสั่ง Ribbon
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
  
  
  
  
โฟลเดอร์: ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน
  
22/1/2558 10:11ไม่มีข้อมูลที่แสดงthanattha Komet
โฟลเดอร์: ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระบบการพัฒนาบุคลากร
  
22/1/2558 10:13ไม่มีข้อมูลที่แสดงthanattha Komet
โฟลเดอร์: ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  ภาวะผู้นำของคณะกรรมการประจำหน่วยงานและผู้บริหารของหน่วยงาน
  
22/1/2558 10:13ไม่มีข้อมูลที่แสดงthanattha Komet
โฟลเดอร์: ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
  
22/1/2558 10:17ไม่มีข้อมูลที่แสดงthanattha Komet
โฟลเดอร์: ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  ระบบบริหารความเสี่ยง
  
22/1/2558 10:17ไม่มีข้อมูลที่แสดงthanattha Komet
โฟลเดอร์: ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
  
22/1/2558 10:17ไม่มีข้อมูลที่แสดงthanattha Komet
โฟลเดอร์: ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
  
22/1/2558 10:17ไม่มีข้อมูลที่แสดงthanattha Komet
โฟลเดอร์: ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
  
22/1/2558 10:18ไม่มีข้อมูลที่แสดงthanattha Komet
โฟลเดอร์: ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  ระดับความสำเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
  
22/1/2558 10:18ไม่มีข้อมูลที่แสดงthanattha Komet
โฟลเดอร์: ตัวบ่งชี้ที่ 5.3  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
  
22/1/2558 10:18ไม่มีข้อมูลที่แสดงthanattha Komet
โฟลเดอร์: ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน
  
22/1/2558 10:18ไม่มีข้อมูลที่แสดงthanattha Komet
โฟลเดอร์: ทะเบียนคุมเอกสาร
  
22/1/2558 10:29ไม่มีข้อมูลที่แสดงthanattha Komet